Regulamin

I. Wstęp, Definicje i postanowienia ogólne
1. W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:
- k.c. - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny;
- Klient - konsument nabywający Towary w sklepie Cado.pl, pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
- Sprzedający - CFA Jolanta Florczyk ul. Reja 11/5 31-216 Kraków NIP 945-206-31-56 REGON: 121134764, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres email: sklep.cado@gmail.com
- Regulamin - niniejszy regulamin;
- Sklep CADO.pl - sklep internetowy prowadzony przez CFA Jolanta Florczyk
- Towary - wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży przez CFA Jolanta Florczyk
- Umowa sprzedaży - umowa zawierana przez Klienta z CFA Jolanta Florczyk, do której stosuje się ustawę. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
- Administrator - Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu CADO.pl jest CFA Jolanta Florczyk ul. Reja 11/5 31-216 Kraków NIP 945-206-31-56 REGON: 121134764

2. Sklep CADO.pl  prowadzony jest przez CFA Jolanta Florczyk i umożliwia nabywanie Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet), pod adresem: www.cado.pl

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu Cado.pl i określa zasady rejestracji oraz zasady korzystania z konta sklepu Cado.pl, zasady składania zamówień w sklepie CADO.pl oraz zasady zawierania Umów  sprzedaży.

4. Każdy Klient ma dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku Regulamin umieszczonego na stronie sklepu.

5. Informacje o produktach w Sklepie Cado.pl m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy, sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Zdjęcia oraz prezentacje oferowanych Towarów służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

7. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień, mogą być również przetwarzane w celach marketingowych, po wyraźnej akceptacji Klienta, będziemy wtedy mogli informować go e-mailem o nowych look bookach oraz ekskluzywnych ofertach. Klientowi przysługuje prawo uaktualniania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

8. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep CADO.pl. Sklep CADO.pl umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie CADO.pl zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

9. CFA Jolanta Florczyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują w terminie 7 dni od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu CADO.pl. Zmiany nie mogą naruszyć praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu CADO.pl

10. CFA Jolanta Florczyk zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz liczby Towarów w ofercie sklepu CADO.pl w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu CADO.pl, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu CADO.pl, jaki również ich modyfikacji.

11. Wszelkie zamieszczone w sklepie CADO.pl znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

12. Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Sprzedającego  lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu CADO.pl

II. Zasady korzystania ze sklepu
1. CFA Jolanta Florczyk umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów prezentowanych w Sklepie CADO.pl za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a CFA Jolanta Florczyk.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków  porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wraz z dostawą towarów.

4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu CADO.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

5. Klient, który skorzystał ze Sklepu CADO.pl, zobowiązany jest do:
- Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
- Korzystania ze Sklepu CADO.pl w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
- Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu CADO.pl niezamówionej informacji handlowej;
- Korzystania ze Sklepu CADO.pl w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz Sklepu CADO.pl;
- Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu CADO.pl do wyłącznie użytku własnego.
- Korzystania ze Sklepu CADO.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczy Pospolitej, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu oraz postanowieniami Regulaminu;

III. Zawarcie Umowy sprzedaży
1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:
a) na stronie Sklepu CADO.pl (on-line),
b) telefonicznie pod nr telefonu +48 606 99 88 32
c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres email: sklep.cado@gmail.com

2. Sklep CADO.pl przyjmuje zamówienia składane on-line oraz mailowo przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Jedynie zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w dni robocze w godzinach 10.00 – 14.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w ciągu od 2 do 7 dni roboczych następujących po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu CADO.pl (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych niezbędnych do wysyłki Towaru lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu CADO.pl, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, rozmiarów oraz liczby poprzez „dodanie” ich do koszyka i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybranie odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów  przyciskiem Zatwierdź Złóż zamówienie i Zapłać (lub Kontynuuj po wyborze płatności), Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu oraz zmian danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku Zatwierdź Załóż zamówienie i Zapłać jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy.  

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem Zatwierdź Złóż zamówienie i Zapłać lub Kontynuuj po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną CFA Jolanta Florczyk co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu oraz złożonym zamówieniem.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu CADO.pl oraz drogą mail’ową komunikat  zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju wysyłki oraz płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep CADO.pl oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu CADO.pl potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, czyli przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien natychmiastowo skontaktować się ze Sklepem CADO.pl drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

11. W przypadku gdy: dane teleadresowe Kupującego są nieprecyzyjne jak również w przypadku gdy: transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży.

12. CFA Jolanta Florczyk podejmie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepy CADO.pl, w takim zakresie , jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej oraz zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. CFA Jolanta Florczyk - Fik nie odpowiada za zakłócenia w działalności Sklepu CADO.pl spowodowane awarią sieci internet.

13. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu CADO.pl powinny być sygnalizowane mailowo lub telefonicznie.

14. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia Sklep CADO.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.

15. Jeżeli w chwili zamówienia niektóre z oferowanych produktów nie będą dostępne, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - w takiej sytuacji przysługuje Klientowi prawo anulowania zamówienia.

16. Na e-maile Sklep CADO.pl odpowiada od poniedziałku do piątku. Na pytania złożone w weekend Sklep CADO.pl odpowiada w kolejne dni robocze. Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-mail:sklep.cado@gmail.com

IV Dostawa i odbiór
1. Wysyłka artykułów zakupionych w Sklepie Cado.pl odbędzie się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej w zależności od wybranej przez Klienta opcji dostawy, pod wskazany adres w ciągu 5 dni roboczych

2. W celu uniknięcia problemów z dostawą (błędny adres, nieobecność w domu, itp), należy wypełnić odpowiedni formularz ze wskazaniem numeru telefonu kontaktowego.

3. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku Zatwierdź Złóż zamówienie i Zapłać.

4. Koszt wysyłki towaru na terenie Polski wynosi:
- za pośrednictwem Poczty Polskiej
- za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

5. Nie ma możliwości wysyłki zamówienia do baz wojskowych lub skrzynek pocztowych.

6. Koszty przesyłki mogą być zmienione w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany będą obowiązywać od momentu ich wprowadzenia na stronach i w umowie zamieszczonej na stronie internetowej. W każdym przypadku, obowiązują stawki kosztów wysyłki aktualne w chwili składania zamówienia.

7. Koszty wysyłki pokrywane są przez Klienta.

V Sprzedaż, ceny i metody płatności
1. Cena konkretnego Towaru podawana jest na stronie internetowej Sklepu CADO.pl. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. Ceny Towarów w sklepie CADO.pl są cenami brutto i podawane są w PLN i zawierają wszystkie jej składniki w tym cenę VAT i podatki, przy czym Klient ma możliwość zmiany waluty.

3. Sposób zapłaty za towary wybierany jest przez Klienta. CFA Jolanta Florczyk umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Dotpay przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek CFA Jolanta Florczyk - Fik lub podmiotów pośredniczących w transakcji (Dotpay) w terminie 2 dni od momentu złożenia zamówienia, spowoduje anulowanie zamówienia. W takiej sytuacji Klient może ponownie złożyć zamówienie, lub wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy Towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłaty ceny za Towarów możliwa jest wyłącznie w formie płatności elektronicznej.

5. Informacja o cenie zakupu Towaru podawana na stronie Sklepu CADO.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie CADO.pl, które mogą się pojawić po potwierdzeniu złożenia zamówienia.

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty
1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie CADO.pl są oryginalne i nowe, niektóre z nich unikatowe i niepowtarzalne, niejednokrotnie wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mogą mieć charakter przykładowy. Towary wykonywane na zamówienie, według specyfikacji Klienta nie podlegają wymianie i zwrotowi.

2. CFA Jolanta Florczyk jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. Każda rzecz kupiona w Sklepie CADO.pl Może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z umową, z wyłączeniem Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie Klienta. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni  liczonych od dnia następnego od otrzymania przez  Sklep CADO.pl przesyłki zawierającej reklamowane Towary.

4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony internetowej Sklepu CADO.pl i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki na adres CADO Fashion Atelier Jolanta Florczyk ul. Reja 11/5 31-216 Kraków.

5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi na podstawie art. 556 oraz 561 kodeksu cywilnego, przysługują następujące roszczenia:
a) żądanie wymiany Towaru na Towar wolny od wad, albo
b) złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że
CFA Jolanta Florczyk - Fik niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie.

6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Tego typu reklamacje rozpatrywane będą na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez klienta i kuriera.

8. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w pkt__9 i 12__ poniżej, w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadaniu przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

9. Warunkiem odstąpienia od umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W tym celu Klient może skorzystać z wzoru formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu CADO.pl (Pobierz formularz). Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych Towarów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. W celu zagwarantowania jak najsprawniejszej obsługi naszych Klientów prosimy o dołączenie paragonu lub faktury VAT do zwracanych Towarów. Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

10. Sklep CADO.pl ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu, lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego tj. niekompletnego.

11. Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania pisemnego odstąpienia od umowy, z tym, że Sklep CADO.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu wskażę wyraźnie inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

12. W przypadku poniesienia przez Klienta kosztów wysyłki towaru do Klienta, koszty te również podlegają zwrotowi z tym, że jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep CADO.pl, Sklep CADO.pl nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Klient odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Sklep CADO.pl nie przyjmuje towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

VII  WYMIANA
1. Klient ma prawo wymienić Towary na inne, wyłącznie gdy zakupiony Towar okaże się posiadać wady produkcyjne. Wymiana jest możliwa w terminie do czternastu dni od daty otrzymania produktu.

2. Wymiana Towarów możliwa jest tylko wtedy, gdy Sprzedający dysponuje wymaganym Towarem nie posiadającym wad produkcyjnych.

3. Możliwa jest wymiana na zupełnie inny model Towaru w innej, bądź tej samej cenie. W przypadku wymiany na inny model obowiązuje procedura zwrotu i ponownego zakupu.

4. W celu wymiany Towaru należy dokonać ponownego zakupu w sklepie internetowym. W formularzu zamówienia proszę wybrać opcję: wymiana i wpisać nr poprzedniego zamówienia.  Zamówione Towary są już wówczas opłacone, natomiast należy opłacić tylko koszty ponownej wysyłki w kwocie zgodnej z wybraną opcją dostawy. Pieniądze należy wpłacić na konto: mBank nr konta:  52 1140 2004 0000 3802 6690 2683 CADO Jolanta Florczyk, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6B/22 31-234 Kraków. Następnie należy wypełnić formularz wymiany (dostępny poniżej). Należy podać w nim nowy i stary numer zamówienia. Ostatnim krokiem wymiany będzie odesłanie Towarów na własny koszt, w oryginalnym opakowaniu wraz z wypełnionym oświadczeniem i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

5. Wymieniany Produkt winien zostać odesłany na adres Sprzedającego tj. CADO Fashion Atelier Jolanta Florczyk-Fik ul. Reja 11/5 31-216 Kraków. Przesyłkę można dostarczyć w dowolny sposób (tzn. poczta, kurier, osobiście).

6. Zamówienie zostanie zrealizowane gdy Sprzedający otrzyma Towar na wymianę oraz gdy zaksięguje wpłatę.

7. Wzór formularza wymiany można pobrać poniżej.

VIII Pozostałe
1. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie CADO.pl stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisy innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu CADO.pl

3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy. (pożary, powodzie, przerwy w dostawie prądu etc…)

obsługa płatności

Sklep internetowy Shoper.pl